Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI BIURA NIERUCHOMOŚCI NEST4YOU


Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

1. Oznaczenia Administratora
Administratorem Twoich danych usług jest firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:  NEST4YOU ul. Ludwika Waryńskiego 3 lok. 4, 00-645 Warszawa, gdzie możesz wysłać swoją korespondencję lub napisać wiadomość e-mail na adres:  biuro.nieruchomosci@nest4you.pl, NIP: 534-105-39-39, REGON: 387896019

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie
W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji.
W późniejszym czasie kiedy nawiązujesz z nami współpracę i dochodzi do zawarcia Umowy przekazujesz nam swoje imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, Pesel a także dane kontaktowe (telefon i e-mail).
Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami Użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie Użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z nasza Polityka Cookies.

3. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?
Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:
•  jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy
• jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na działaniach marketingowych (tylko jeśli wyraziłeś na to zgodę).
•  jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

4. Przetwarzanie w celu marketingu naszych usług, kontaktów z podmiotami trzecimi oraz organami administracji

Kontakty B2B
Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe oraz informacje o prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej w celu promocji naszych Usług i zachęcenia Cię do nawiązania lub rozwinięcia współpracy.
W sytuacji, gdy pozyskaliśmy Twoje dane z publicznie dostępnych źródeł lub od podmiotów trzecich dołożymy należytych starań, aby poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz uzyskać odpowiednią zgodę na kontakty marketingowe. Zapewnimy Ci również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w takich celach.
Powyższe dane osobowe wykorzystujemy na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu Usług oraz poszerzaniu zakresu współpracy z przedsiębiorcami.

Kontakty z podmiotami trzecimi oraz organami administracji
Jeżeli reprezentujesz podmioty, które współpracują lub chcą nawiązać z nami współpracę albo jesteś przedstawicielem mediów lub organów administracji publicznej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach prowadzenia korespondencji, nawiązywania współpracy handlowej, wykonywania umów zawartych przez Twoją spółkę/organizację lub obsługi wniosków lub spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez organy administracji.
Powyższe dane osobowe wykorzystujemy na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu możliwości prowadzenia korespondencji, zawierania lub wykonywania umów handlowych oraz obsługi spraw z zakresu administracji publicznej.

5. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności
Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie.

6. Twoje prawa
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Sposób realizacji Twoich praw
Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej prosimy o kontakt mailowy: biuro.nieruchomosci@nest4you.pl. Przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy według Ciebie przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas realizacji żądań. Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.
Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

7. Komunikacja i Marketing
Będziemy komunikować się z Tobą telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami. Komunikacja będzie mieć na celu nawiązanie relacji biznesowej czy też odpowiedź na Twoją prośbę w ramach kontaktu z nami.
W sytuacji, gdy nie jesteś jeszcze naszym Klientem a Twoje dane osobowe uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (np. CEIDG, innych stron internetowych) lub od podmiotów trzecich, wykorzystujemy je do kontaktu w celu zapytania o możliwość przedstawienia oferty nawiązania współpracy (także pocztą tradycyjną). Wykorzystując Twoje dane osobowe podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich praw i przekazania Ci wszystkich niezbędnych informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych. Oferta marketingowa zostanie Ci przedstawiona wyłącznie, gdy wyrazisz na to swoją odrębną zgodę.

8. Komu udostępniamy Twoje dane?
Do realizacji celów wskazanych w sekcji 4, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: Twoich danych

Podmioty trzecie świadczące usługi. Korzystamy z usług podmiotów trzecich oświadczających na nasza rzecz usługi finansowo – księgowe, informatyczne, prawne czy też usługi pośrednictwa nieruchomości. Wszystkie te podmioty mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Każdy w zakresie niezbędnym do realizacji swojego zakresu prac.  Twoje dane są im przekazywane (udostępniane lub powierzane) na podstawie stosownych regulacji prawnych, tak aby były wciąż bezpieczne.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.
Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich
Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.

10. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?
Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane na obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej .  Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych. Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

11. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania
Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych

12. Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich
Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

13. Kontakt
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, możesz wysłać list na adres: Biuro Nieruchomości NEST4YOU przy ul. Ludwika Waryńskiego 3 lok. 4, 00-645 Warszawa lub napisać wiadomość e-mail na adres: biuro.nieruchomosci@nest4you.pl

14. Organy Nadzorczy
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).